Hill.money võrguteenuse kasutajaleping

Hill.Money administratsioon tuletab kasutajatele meelde, et digitaalse raha omamine ja sellega tehingute tegemine toob alati kaasa isikliku rahanduse võimaliku kaotuse. Peate teadma, et digitaalsete varade vahetamisel, hoidmisel, investeerimisel on alati oht raha kaotada, mis on tingitud digitaalsete varade väärtuse tugevast volatiilsusest. Vene Föderatsiooni territooriumil ei ole krüptovaluutaga tehingud praegu seadustega reguleeritud. Samuti peate meeles pidama, et tehingud digitaalsete finantsvaradega võivad olla seotud muude riskidega, mida käesolev leping ette ei näe.

1. Üldsätted

Käesolev leping on sõlmitud Teenuse (Hill.Money) ja Kliendi vaheliste suhete reguleerimiseks. Saidil konto registreerimisel nõustub klient, et ta on lugenud käesolevas lepingus sisalduvaid tingimusi, samuti privaatsuspoliitika tingimusi ja nõustub nendega . Klient ei saa saiti kasutada, kui ta ei nõustu käesoleva lepingu tingimustega.

2. Kriteeriumid, millele klient peab vastama

2.1. Klient nõustub ja kinnitab vastavalt käesolevale lepingule, et ta on vastavalt kehtivale õigusele jõudnud vanusesse, mille alusel saab Teenuse tingimustega nõustuda, ning et Teenuse kasutamist ei ole varem peatatud ega blokeeritud.

2.2. Teenust ei kasuta klient juriidilise isikuna.

3. Kasutatud terminid ja definitsioonid

Teenus on Interneti-ressurss, mis võimaldab teil vahetada digitaalseid ja elektroonilisi valuutasid.

Klient – Teenuse teenuseid kasutav isik.

Digivaluuta on igat tüüpi valuutad, mis põhinevad plokiahela tehnoloogial.

Elektrooniline valuuta – elektroonilistes maksesüsteemides kasutajakontodel olev raha.

Maksesüsteem on tarkvara- ja riistvaratoode, mille on välja töötanud kolmas osapool. Selle ülesandeks on arvestada rahaliste kohustustega, korraldada registreeritud kasutajate omavahelisi arveldusi.

Teenusteenused - abi p2p-tehingute tegemisel, mida üksikisikud teevad digitaalraha vahetamisel, muud teenused, mida Teenusest leiate.

Makse - digitaalse või fiat-raha ülekandmine ühelt Kliendilt teisele või Kliendilt Teenusele ja vastupidi.

Taotluses näidatakse Kliendi soovi Teenuse teenust saada, täites Teenuse veebilehel elektroonilise vormi. Samal ajal nõustub ta käesolevas lepingus sisalduvate tingimuste ja selle rakenduse parameetritega.

Kaardi kontrollimine on protsess, mille käigus kontrollitakse, kas kaart või konto on tegelikult selle märkinud isiku omand. Kontrollimise tingimused kehtestab Teenus. See protsess on ühekordne, see kehtib iga uue Kliendi konto või kaardi puhul.

Kurss – kahe digitaalse valuuta maksumuse suhe vahetusoperatsiooni sooritamisel.

4. Nõuded konto kasutamiseks teenuses

4.1. Teenuse teenused on sõlmitud isiklikuks kasutamiseks. Saidil registreerudes nõustub Klient usaldusväärsete andmete edastamisega Teenusele vastavalt registreerimiskorrale. Klient nõustub ka sellega, et ta ei loo teist kontot ega püüa saada volitamata juurdepääsu Teenuse teiste klientide kontodele.

4.2. Teenus võib edastatud teabe kinnitamiseks teha Kliendi isikuandmete täiendavat kontrolli, esitada taotlusi nõutud dokumentide esitamiseks ja vahetada andmeid. Kui dokumentide või andmete esitamise tingimused ei ole täidetud, võib Teenus keelduda teenuse osutamisest, tagastada Kliendi kontole raha vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

4.3. Teenus võib uurimise ajaks peatada vahetusoperatsiooni ja kinni pidada Kliendi rahalisi vahendeid, et vältida pettusi ja muid ebaseaduslikke tegevusi, mille tõttu Teenus või Klient võib saada rahalist kahju või kaotada hea maine, ja väljastanud pank või makse lüüs esitab tehingu üksikasjad.

4.4. Klient tunnistab, et ta vastutab selle eest, et kontoinfo, sellel olevad tegevused ja tehingud jääksid konfidentsiaalseks. Oluline on mõista, et registreerimisteabele avatud juurdepääsu korral on oht, et kolmas osapool pääseb sellele juurde. Selle tulemusena on võimalik raha kaotada või varastada mitte ainult kontolt, vaid ka pangakontodelt ja krediitkaartidelt.

4.5. Kliendi kontot saab kasutada ainult isiklikuks otstarbeks, juurdepääs kolmandatele isikutele on keelatud. Täielik vastutus kontot kasutava mis tahes kolmanda osapoole tegevuse või tegevusetuse eest lasub Kliendil.

4.6. Klient nõustub, et Teenust ei kasutata pettusteks, rahapesuks, terrorismi rahastamiseks ega muudeks ebaseaduslikeks toiminguteks. Kui Teenus tuvastab, et konto tegevus on kahtlane, toimingud on ebaseaduslikud või tegevus on keelatud, siis Kliendi konto blokeeritakse, kõik tasumata maksed blokeeritakse ja järgnevad toimingud lükatakse tagasi.

5. Teenuse pakutavad teenused

5.1. Teenuse teenuste kasutamiseks saadab Klient Veebilehe kaudu Avalduse.

5.2. Teenuse teenuste kasutamisel kinnitab Klient, et tehinguga seotud fiat-raha, elektrooniline või digitaalne valuuta kuulub talle seaduslikult.

5.3. Teenust kasutades saab Klient vahetada elektroonilist, digitaalset, fiat-raha.

5.4. Kui Klient täidab Avalduse, annab ta korralduse ning Teenus vahetab enda nimel ja kulul raha üle teisele Teenuse kasutajale.

5.5. Teenus on kohustatud kandma raha reguleeritud aja jooksul (olenevalt vahetuse suunast) alates Kliendilt raha laekumise hetkest ja tema Avalduses märgitud summas Kliendi poolt määratud rekvisiite, välja arvatud juhul, kui see on sunnitud. ilmneb jõud.

5.6. Teenusel on õigus tühistada Kliendi koostatud Vahetustaotlus, kui makse ei laeku Teenuse nimetatud kontole 20 minuti jooksul pärast selle koostamist.

5.7. Teenus on täitnud oma kohustuse kanda üle Kliendilt saadud raha, kui need debiteeritakse Teenuse kontolt vastavas Maksesüsteemis (registreerimine Maksesüsteemi toimingute ajalukku).

5.8. Teenus teeb kõik endast oleneva, et ressursi kasutajatel oleks juurdepääs teenustele 24/7. Kuid Teenuse administratsioon võib peatada saidi kasutamise hoolduseks, millest kasutajaid eelnevalt teavitatakse.

5.9. Vahetusoperatsioonide läbiviimisel, kus algvaluutana kasutatakse krüptovaluutat, vaadatakse vahetuskurssi iga 5 minuti järel. Kui vahetuskurss on muutunud mitte rohkem kui 0,5%, garanteerib Teenus vahetuskursi fikseerimise. Vahetustehingute puhul, kus algvaluutaks on raha, arvutab süsteem ümber vahetuskursi iga 5 minuti järel, kuni Teenusepartner finantseeringu faktiliselt vastu võtab.

5.10. Kui Kliendi raha laekub pärast reeglitega määratud aja möödumist, arvutatakse Taotluse vahetuskurss ümber vastavalt makse laekumise hetkel kehtinud vahetuskursile.

5.11. Kui Klient tasub Avalduse eest 20 minuti jooksul avalduse täitmise hetkest, kui Teenuse kontole laekunud summa on väiksem või suurem kui Avalduses märgitud summa, arvutatakse vahetuskurss ümber vastavalt vahetuskursile. makse laekumise ajal.

5.12. Kui Rakenduse Kliendi tasumise käigus ilmnesid asjaolud, et vahetus on vajalik keelduda, kuid Teenus ei ole veel Taotlust täitnud, siis protsent summast, vahendustasu ja kursivahe. raha tagastamisel arvatakse maha. Taotluse täitmisel rahalisi pretensioone vastu ei võeta.

5.13. Kui kliendi kaart on maksesüsteemi turvateenistuse poolt musta nimekirja kantud ja ta üritab sellele raha kanda, siis see konto blokeeritakse. Teenusel on õigus Kliendile raha mitte tagastada.

5.14. Taotluse alusel summa tasumine toimub saidil oleva maksevormi kaudu, mis kuvatakse, kui klõpsate nupul "Kinnita". Makse sooritamine lihtsalt teenuse üksikasjade abil on vastuvõetamatu.

5.15. Sularahatehingute puhul ei tohi Teenus kasutada sidusprogrammi tingimusi.

5.16. Pangakaartidele kantakse raha erinevatel aegadel (kuni 5 tööpäeva), kuid reeglina toimub see koheselt. Tasuda saab mitme maksena.

5.17. Kui Teenuse toimimises tekkis mingil põhjusel tehniline rike, võib ta keelduda Kliendilt käesoleva lepingu tingimusi täitmast, tagastada raha täies ulatuses Kliendi kontole.

5.18. Juhul, kui Kliendi poolt krüptovaluutas saadetud summa on väiksem kui 0,001 (ekvivalent), ei või Teenus seda Kliendi kontole tagastada.

5.19. Kui maksete kontrollimine eriteenusega näitas, et risk on üle 50%, siis saadetakse krüptovaluuta Dark- või Hydra-marketist ja kui raha on petturlik, saab need blokeerida kuni 6 kuuks. Teenus võib nõuda Kliendilt tõendavaid dokumente. Alles uurimise läbiviimisel saab raha Kliendile tagastada. Sellest summast arvestatakse aga maha ülekandetasu.

5.20 Igal juhul peetakse tagasimakse tegemisel kinni vahendustasu 5%, välja arvatud punkt 9.10

6. Teenuse ja Kliendi õigused ja vastutuse tase

6.1. Teenuse rahalise vastutuse suurus Kliendi ees on elektroonilise vara või rahasumma, mille viimane Teenusele üle kandis Rakendusel vahetusteenuse osutamiseks.

6.2. Teenus ei vastuta Kliendi ees rahalise iseloomuga kahjude eest, kui need on tekkinud kolmanda isiku ebaseadusliku, ettearvamatu või vältimatu tegevuse tõttu.

6.3. Vastutus saidil registreerimisel esitatud teabe täpsuse ja täielikkuse eest lasub kliendil. Ebaõigete isikuandmete sisestamisel või valeandmete esitamisel ei vastuta Teenus sellest tulenevate Kliendi kahjude eest.

6.4. Kliendi e-posti aadressile saadetakse kiri, kus kinnitatakse kuupäev, kellaaeg, rekvisiidid, kurss, vahetussumma enne Teenuse elluviimise alustamist. Seda tehakse selleks, et Klient saaks kontrollida Avalduse täitmise õigsust. Kui klient on Taotluse summa kinnitanud ja tasunud, täidab Teenus selle automaatselt vastavalt kirjas märgitud kursile. Kui Klient on e-posti aadressi valesti märkinud, siis kohaldub punkt 5.3.

6.5. Klient saab Rakenduses muudatusi teha ainult siis, kui ta saadab Teenusele registreerumisel märgitud e-posti teelt päringu.

6.6. Kui taotlus hilineb või jääb täitmata panga või muu Maksesüsteemi poolse vea tõttu, mille Klient Avalduses märkis, ei vastuta Teenus selle eest. Klient nõustub, et kõik sellega seotud pretensioonid saadetakse panka või maksesüsteemi. Teenus aitab teil esitada kaebust või nõuet panga või muu maksesüsteemi vastu.

6.7. Kui selgub, et Klient mõjutab otseselt või kaudselt Teenuse programmi tavapärast tööd, siis rakenduse täitmine peatatakse. Juba laekunud rahaliste vahendite puhul arvutatakse taotluses märgitud parameetrid ümber vastavalt käesoleva lepingu tingimustele. Kui Klient sellega ei nõustu, siis raha tagastatakse Kliendi kontole, millelt need laekusid.

6.8. Kui Klient ei täida osaliselt või täielikult käesoleva lepingu tingimusi ja see ei ole vääramatu jõu tagajärg, mida ei ole võimalik vältida, ei vastuta Teenus selle eest.

6.9. Teenuse teenused ei hõlma raha kogumist, tasumist teiste pakkujate pakutavate kaupade või teenuste eest.

6.10. Teenus võib nõuda, et klient esitaks kontrollimise läbimiseks täiendavaid andmeid ja dokumente.

6.11. Kliendi poolt raha saatmisel teiselt kaardilt või kontolt pärast pangakaardi kontrollimist, et vältida otsetehingut kolmandate isikute teenuseid kasutades, võib Teenus:

- lõpetada käesolev leping ühepoolselt;

- tagastama Kliendi rahalised vahendid kontole, millelt need laekusid;

- Teenusele hüvitisena saadud summast kinni pidada 20%.

6.12. Teenus võib keelduda raha vahetamast Kliendile, kui need kanti Teenuse rekvisiitide hulka ilma Taotlust nõuetekohaselt täitmata. Kui Teenuse kontole kanti e-raha ilma Avalduseta, siis on Kliendi soovi alusel võimalik raha tagasi maksta Kliendi kontole. Sel juhul arvestatakse summast maha maksesüsteemi vahendustasu.

6.13. Teenus salvestab andmeid kliendi, tema konto ja oma serveris tehtud vahetusoperatsioonide andmed, neid ei saa kustutada.

6.14. Teenus saab Kliendi päringutele vastata 5 tööpäeva jooksul, mida arvestatakse Kliendilt päringu laekumise kuupäevast.

6.15. Teenus ei ole maksuagent, mistõttu ei kuulu tema kohustuste hulka Kliendi teavitamine maksude tasumisest. Kliendi kohustuste hulka kuulub kõigi tema elukohariigi maksuseadustes sätestatud maksumaksete iseseisev tasumine.

6.16. Kui ametiasutused nõuavad Teenuselt Kliendi maksude tasumist või võlgade katmist Kliendi poolt nende tasumisest keeldumise tõttu, nõustub Klient need Teenuse kulud hüvitama.

7. Ettenägematud asjaolud

Kui vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel ilmneb täitmine viivitus või ei ole nii Teenuse kui Kliendi poolt võimalik käesoleva lepingu tingimusi täita, ei loeta seda käesoleva lepingu rikkumiseks. Teenus ega klient ei saa nõuda nendest asjaoludest tulenevat kahju ega kahju.

8. Lõpppositsioonid

8.1. Kliendi ja Teenuse vahelise lepingu tingimustes lepitakse kokku elektroonilisel kujul, kui klient läbib saidil registreerimisprotseduuri. Tingimusi sisaldaval ja elektroonilisel kujul avaldatud lepingul on sama õiguslik jõud kui paberdokumendil.

8.2. Teenus võib käesolevat lepingut ühepoolselt muuta, avaldades muudatused saidil. Need muudatused hakkavad kehtima nende veebilehel avaldamise hetkest (erandiks on juhud, kui jõustumiskuupäev määratakse nende avaldamisel täiendavalt). Klient võib Teenusega sõlmitud lepingu lõpetada, kui ta ei nõustu teenusetingimustes tehtud muudatustega. Klient peab saatma Teenusele e-kirja, kus peab teatama uute tingimustega mittenõustumisest.

8.3. Teenus võib saata Kliendi määratud e-posti aadressile kirju, milles teavitatakse vahetustoimingu olekust ja näidatakse muud teavet, sh reklaami. Kui klient seda ei vaja, peaks ta reklaami levitamisest loobuma.

8.4. Kogu teenuse veebisaidi sisu on tema omand, mis on kaitstud kehtivate autoriõiguse seadustega.

8.5. Teenuse kehtivate reeglite rikkumise korral võib administratsioon keelduda Kliendile teenuste osutamisest.

8.6. Klient kinnitab, et on tutvunud kõigi käesoleva lepingu sätetega ja nõustub nendega täielikult.

9. Isiku tuvastamise tunnused

9.1. Teenuse pakutavate teenuste kasutamiseks peab Klient tingimata läbima oma isikutuvastuse.

9.2. Identifitseerimise protseduuriks võib Teenus küsida järgmisi andmeid: Kliendi täisnimi, andmed kodakondsuse kohta, sünniaeg ja -koht, passiandmed ning andmed sissekirjutuse ja praeguse elukoha kohta, kontaktandmed, fotod sise- ja välismaistest isikutest. passid. Samuti on nõutav isikut tõendava dokumendiga selfie tegemine.

9.3. Teenus võib esitada Kliendile taotluse ka muudes vormingutes isikuandmete saamiseks, mida ta peab vajalikuks Kliendi täielikuks tuvastamiseks.

9.4. Kõiki Kliendi poolt Teenusele edastatud dokumente ja andmeid kasutatakse Kliendi isikusamasuse kontrollimiseks. Seda tehakse selliste asjaolude väljaselgitamiseks: rahapesu, terroristliku tegevuse rahastamine, petturlikud tehingud, aga ka muud rahalist laadi süüteod, milleks kasutatakse Teenuse funktsioone ja ressursse.

9.5. Teenus tegutseb Kliendi kohta andmete kogumisel, kasutamisel ja edastamisel vastavalt privaatsuspoliitikale.

9.6. Klient nõustub, et kogu Teenuse kasutamise ajal ja 5 aasta jooksul pärast konto sulgemist säilitab Teenus kooskõlas rahvusvaheliste andmesalvestusstandarditega kogu tema esitatud teabe.

9.7. Kui Klient edastab isiku tuvastamise, peab ta ise tagama isikuandmete ajakohasuse, neid uuendama ja nende muutumisel korrigeerima. Seda saate teha oma konto kaudu või võttes ühendust teenuse administratsiooniga. Kui Teenus leiab, et Kliendi andmed on aegunud, muutunud, ebatäpsed, puudulikud, ebatõesed, võib ta tegutseda käesolevas lepingus sätestatud viisil.

9.8. Kui Teenuse ja Kliendi vahel puudub side nende kontaktide kaudu, mille viimane registreerimisel andis, vastutab vahetustoimingust tulenevate kahjude ja kulude eest täielikult Klient. Klient vastutab selle eest, et isikuandmed peavad olema usaldusväärsed, täpsed ja ajakohased.

9.9. Kõik rahakoti aadressid, millele Teenus teeb makseid, alluvad automaatsele AML-i kontrollimisele.

9.10. Kliendi rahakoti aadressi sidumisel Darkneti turuplatsi, Darkneti teenuse, petturliku vahetuse, ebaseadusliku teenuse, segamisteenuse, lunaraha, kelmuse, varastatud müntidega võib teenus nõuda kinnitust. Sellise ühenduse tuvastamisel tagastab Teenus Kliendi rahalised vahendid saatja andmetele (miinus vahendustasu 10%).